Dịch thuật: Nhất nhân đắc đạo, kê khuyển thăng thiên

NHẤT NHÂN ĐẮC ĐẠO,
KÊ KHUYỂN THĂNG THIÊN
一人得道, 鸡犬升天
MỘT NGƯỜI ĐẮC ĐẠO,
GÀ CHÓ CŨNG ĐƯỢC THĂNG THIÊN

Giải thích: ví một người đắc thế, những người có quan hệ với anh ta cũng được lợi.
Xuất xứ:  Hán . Vương Sung 王充: Luận hành 论衡 

Câu chuyện dưới đây do Cát Hồng 葛洪 đời Tấn viết.
          Cháu của Lưu Bang 刘邦 là Hoài Nam Vương Lưu An 淮南王刘安 rất thích luyện đan tu đạo, luôn mơ ước được đắc đạo thành tiên. Một ngày nọ, có 8 ông lão đến trước phủ Hoài Nam Vương, yêu cầu Lưu An tiếp kiến. Người gác cổng trông thấy họ đều già cả, nói rằng:
          Các ông ngay cả đi bộ cũng liêu xiêu, gặp vương gia của tôi có việc gì?
          Một ông lão cất lời:
          Nếu ông ta không thích người già, chúng tôi sẽ biến ra trẻ!
          Nói xong, 8 ông lão trong phút chốc đều biến thành thiếu niên khoảng 14, 15 tuổi, tóc đen, mặt sáng. Người gác cổng cả kinh, vội chạy vào trong báo với Lưu An. Lưu An đoán không phải là người phàm nên vội ra cổng nghinh đón.
          Từ đó, Lưu An gọi họ là Bát công, sắp xếp họ cư trú tại Tư Tiên đài 思仙台, đãi vào bậc thượng khách. Quả nhiên Bát công thần thông quảng đại, có thể cưỡi mây lướt gió, hô phong hoán vũ, điểm đất thành vàng, không gì là không thể. Họ biết Lưu An một lòng muốn đắc đạo thành tiên nên đã truyền thụ đan kinh, đồng thời luyện chế cho đan dược.
          Không ngờ khi đan dược luyện thành, Lưu An uống vào đã phát sinh sự việc. Nguyên Lưu An có người con tên Lưu Thiên 刘迁, thường ngày thích múa côn múa kiếm, tự cho mình kiếm thuật siêu quần. Lưu Thiên nghe nói Lang trung Lôi Bị 雷被 kiếm thuật cao siêu nên quyết mời cho được cùng với mình tỉ thí. Lôi Bị không còn cách nào đành phải nghe theo. Đao kiếm vô tình đã làm Lưu Thiên bị thương. Lưu Thiên cả giận bỏ đi. Lôi Bị sợ Lưu Thiên báo thù nên xin với Hoài Nam Vương Lưu An cho mình đi đánh Hung Nô, hi vọng tránh được Lưu Thiên. Lưu An không biết đầu đuôi sự việc nên không đồng ý. Lôi Bị càng thêm sợ nên ra tay trước, dâng thư lên triều đình, nói khống Lưu An không cho chịu cho ông đi đánh Hung Nô, đó có thể là một tội lớn. May nhờ Lưu An là chú họ của đương kim Hoàng thượng nên chỉ bị phế trừ hai huyện đã được phân phong.
          Lưu An căm giận Lôi Bị. Lôi Bị nghĩ rằng đã làm thì làm cho trót nên đã vu cáo Lưu An mưu phản. Lần này, Hán Vũ Đế sai người đi bắt Lưu An về quy án.
          Lưu An biết tin vội mời Bát Công bàn luận tìm kế sách. Bát công cười bảo Lưu An rằng:
          Công đức của viên gia viên mãn, Thượng Đế  muốn triệu vương gia lên trời.
          Sau đó bảo Lưu An uống tiên dược linh đan đã luyện thành. Trong phút chốc, Lưu An cảm thấy thân thể nhẹ như chim, cùng Bát tiên thăng thiên. Trong sân vương phủ còn lưu lại lò luyện đan của Bát công, chung quanh linh đan chưa tan hết, gà chó vây lấy ăn, kết quả chúng cũng bay lên trời.
          Đây chỉ là câu chuyện thần thoại. Kì thực, Hoài Nam Vương Lưu An trong lịch sử do mưu phản không thành đã tự sát.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 27/8/2013

Nguyên tác Trung văn
NHẤT NHÂN ĐẮC ĐẠO, KÊ KHUYỂN THĂNG THIÊN
一人得道, 鸡犬升天
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post