Ảnh: Văn chỉ Tuy Phước


Văn chỉ Tuy Phước
Huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định
Chụp lúc 10g23 ngày 28/7/2013Một góc Văn chỉ Tuy Phước
Chụp lúc 10g24 ngày 28/7/2013

Văn chỉ này là nơi sinh hoạt của tầng lớp Nho sĩ Tuy Phước thời trước
- Trong Đại Nam nhất thống chí  của Quốc sử quán triều Nguyễn ghi rằng:
Văn chỉ hàng huyện (ở Bình Định)
             Một ngôi ở thôn Hội An huyện Bồng Sơn, một ngôi ở thôn Vạn Thiện huyện Phù Mĩ, một ngôi ở thôn Trung Tính huyện Tuy Phước, đều dựng từ giữa đời Tự Đức
                                     ( Tập 3, mục tỉnh Bình Định, trang 49, nxb Thuận Hoá, 1997)
(Hiện nơi đây là thôn Trung Tín 2, trong tập 3 của nxb Thuận Hoá là thôn Trung Tính)
- Trong Nước non Bình Định của Quách Tấn ghi rằng:
              Năm Thiệu Trị thứ 7 (1847), văn thân Tuy Phước thiết lập Văn Chỉ tại thôn Trung Tín.
                                                         (trang 450, nxb Thanh niên, 1999)
Previous Post Next Post