Ảnh: Đồng Nhơn Hoà, An Nhơn, Bình Định


Đồng Nhơn Hoà, An Nhơn, Bình Định
Chụp lúc 9g12 ngày 13/7/2013

Previous Post Next Post