Dịch thuật: Danh sơn danh tự danh trà


DANH SƠN DANH TỰ DANH TRÀ

          Ở Trung Quốc, nhiều loại trà nổi tiếng trong lịch sử có liên quan tới những ngọn núi nổi tiếng và những ngôi chùa nổi tiếng, như:
          - Thắng cảnh du lịch nổi tiếng Hoàng sơn 黄山 và Cửu Hoa sơn 九华山 ở An Huy 安徽Hoàng sơn mao phong 黄山毛峰, Cửu Hoa mao phong 九华毛峰.
          - Lư sơn 庐山 và Tỉnh Cương sơn 井冈山 ở Giang Tây 江西Lư sơn vân vụ 庐山云雾, Tỉnh Cương thuý lục 井冈翠绿.
          - Nhạn Đãng sơn 雁荡山, Thiên Thai sơn 天台山 và Dư Hàng Kính sơn 余杭径山 ở Triết Giang 浙江Nhạn Đãng mao phong 雁荡毛峰, Thiên Thai vân vụ trà 天台云雾茶, Kính sơn trà 径山茶.
          - Mông sơn 蒙山 và Nga Mi sơn 峨眉山 ở Tứ Xuyên 四川Mông đính trà 蒙顶茶, Trúc diệp thanh 竹叶青.
          - Ngũ Phong sơn 五峰山 và Ngọc Tuyền sơn 玉泉山 ở Hồ Bắc 湖北Ân Thi ngọc lộ 恩施玉露, Tiên Nhân Chưởng trà 仙人掌茶.
          - Thái hồ Động Đình sơn 太湖洞庭山 ở Giang Tô 江苏Bích Loa Xuân 碧螺春.
          - Tần Ba sơn 秦巴山 ở Thiểm Tây 陕西Tần Ba vụ hào 秦巴雾毫.
          - Đại Lí Thương sơn 大理苍山 ở Vân Nam 云南Thương Sơn tuyết lục苍山雪绿.
          - Tiên Phong sơn 仙峰山 ở Phúc Kiến 福建Thiên sơn lục trà 天山绿茶.
          - Phạm Tịnh sơn 梵净山 ở Quý Châu 贵州Phạm Tịnh thuý phong 梵净翠峰.
          - Mãnh Hải Nam Nhu sơn 勐海南糯山 ở Vân Nam 云南Nam Nhu bạch hào 南糯白毫.
     - Quế Bình Tây sơn 桂平西山 ở Quảng Tây 广西Quế Bình Tây Sơn trà 桂平西山茶.
          Ở một số danh sơn có những ngôi chùa nổi tiếng, trong lịch sử đều sản xuất trà, như:
          - Từ Quang các 慈光阁 , Vân Cốc tự 云谷寺ở Hoàng sơn 黄山An Huy.
          - Kính Sơn tự 径山寺 ở Dư Hàng 余杭, Quốc Thanh tự 国清寺 ở Thiên Thai, Phổ Tế tự 普济寺 ở Phổ Đà 普陀 Triết Giang.
          - Tây Sơn tự 西山寺 ở Quế Bình 桂平, Quảng Tây.
          - Thiên Cái tự 天盖寺 ở Mông Sơn 蒙山, Vạn Niên tự 万年寺 ở Nga Mi 峨眉 Tứ Xuyên.
          - Ngọc Tuyền tự 玉泉寺 ở Đương Dương 当阳 Hồ Bắc.
          Danh sơn danh tự của Trung Quốc đa phần là những thắng cảnh du lịch, lại thêm sản xuất danh trà, khiến cho văn hoá du lịch ở những nơi đó đã nổi tiếng lại càng thêm nổi tiếng.

                                                                             Huỳnh Chương Hưng
                                                                             Quy Nhơn 05/4/2013

Nguyên tác Trung văn
DANH SƠN DANH TỰ DANH TRÀ
名山名寺名茶
Trong quyển
TRUNG QUỐC LỤC TRÀ
中国绿茶
Chủ biên: Vương Thu Mặc 王秋墨
Trung Quốc khinh công nghiệp xuất bản xã, 2006
Previous Post Next Post