Câu đối: Dân sinh trọng như sơn ...民生重如山順民心則盛
民情深似海從民意則昌

Dân sinh trọng như sơn, thuận dân tâm tắc thịnh
Dân tình thâm tự hải, tùng dân ý tắc xương

                         Huỳnh Chương Hưng
                                 Quy Nhơn 30/12/2012
Previous Post Next Post