Câu đối: Phú quốc an dân ...富國安民管仲鮑叔罕見矣
傾邦擾眾豎刁易牙多聞哉

Phú quốc an dân, Quản Trọng Bảo Thúc hãn kiến hĩ
Khuynh bang nhiễu chúng, Thụ Điêu Dịch Nha đa văn tai
                                 Huỳnh Chương Hưng
                                 Quy Nhơn 24/10/2012
Previous Post Next Post