Câu đối: Các thượng thuyết hoa ngôn ...
閣上說花言如雷如電如磬如鐘異目蒼生窮與難

樓中觀樂景有酒有煙有有月無心黔首苦加憂

Các thượng thuyết hoa ngôn, như lôi như điện, như khánh như chung, dị mục thương sinh cùng dữ nạn

Lâu trung quan lạc cảnh, hữu tửu hữu yên, hữu phong hữu nguyệt, vô tâm kiềm thủ khổ gia ưu
                                             Huỳnh Chương Hưng
                                               Quy Nhơn 4/10/2012Previous Post Next Post