Câu đối: Thực nhật vạn tiền ...


食日萬錢錢何處出
從年百賦賦自由來

Thực nhật vạn tiền, tiền hà xứ xuất
Tùng niên bách phú, phú tự do lai
                                         Huỳnh Chương Hưng
                                         Quy Nhơn 18/7/2012
Previous Post Next Post