Thơ: Ư cổ


於古
日月當空暗又昏
滿朝朱紫說虛言
蒼生浩劫無他事
獨處高樓一飽溫
                        黃章興

Ư CỔ
Nhật nguyệt đương không ám hựu hôn
Mãn triều chu tử thuyết hư ngôn
Thương sinh hạo kiếp vô tha sự
Độc xử cao lâu nhất bão ôn
                                  Huỳnh Chương Hưng
                                   Quy Nhơn, 7/6/2012
Previous Post Next Post