Thơ: Dã thảo


野草
野草齊花點綴空
青紅兩色各相同
連頭細葉迎春雨
數蕊閒花賞夏風
樸素不曾離野地
謙良無礙約森林
輕敲其葉皆羞惡
應有何緣孰可通
                              (西貢, 1978)

DÃ THẢO
Dã thảo tề hoa điểm xuyết không
Thanh hồng lưỡng sắc các tương đồng
Liên đầu tế diệp nghinh xuân vũ
Sổ nhuỵ nhàn hoa thưởng hạ phong
Phác tố bất tằng li dã địa
Khiêm lương vô ngại ước sâm lâm
Khinh xao kì diệp giai tu ố
Ưng hữu hà duyên thục khả thông
                                                (Sài gòn, 1978)
Previous Post Next Post