Tranh: Xuân sắc mãn viên quan bất trúXuân sắc mãn viên quan bất trú
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai
                                      Diệp Thiệu Ông: Du viên bất trị 
Previous Post Next Post