Tranh: Thốn tâm nguyên bất đại


Thốn tâm nguyên bất đại
Dung đắc hứa đa hương
                              Trương Vũ: Vịnh lan hoa
Previous Post Next Post