Tranh: Nhân nhàn quế hoa lạcPhiên âm
Điểu minh giản
Nhân nhàn quế hoa lạc
Dạ tĩnh xuân sơn không
Nguyệt xuất kinh sơn điểu
Thời minh tại giản trung
                                  Vương Duy
Previous Post Next Post