Tranh: Minh nhật hựu phùng xuânMinh nhật hựu phùng xuân
Đới Thúc Luân: Trừ dạ túc Thạch Đầu dịch
Previous Post Next Post