Thơ: Độc cổ thư


讀古書
魯相嗜魚本昔人
古時心耳不離身
而今若盡公儀老
天下逢春百歲民
                             黃章興

ĐỘC CỔ THƯ
Lỗ tướng thị ngư bản tích nhân
Cổ thời tâm nhĩ bất li thân
Nhi kim nhược tận Công Nghi lão
Thiên hạ phùng xuân bách tuế dân
                                              Huỳnh Chương Hưng
                                             Quy Nhơn, 21/5/2012
Previous Post Next Post