Câu đối: Trắc hỗ ...


陟岵望瞻親常在
訓庭銘刻子難忘

Trắc hỗ vọng chiêm thân thường tại
Huấn đình minh khắc tử nan vong
                                 Huỳnh Chương Hưng
Previous Post Next Post