Câu đối: Mộc đạc ...木鐸宣揚依四書以成美俗
金鐘普勸就三藏而達淳風

Mộc đạc tuyên dương, y tứ thư dĩ thành mĩ tục
Kim chung phổ khuyến, tựu tam tạng nhi đạt thuần phong
                                            Huỳnh Chương Hưng 
Previous Post Next Post