Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Thư pháp: Mã thượng tác

Đăng lúc  17:31  |  Thư Mục  Thư Pháp


Phiên âm
Mã thượng tác
Bình Kiều tiểu mạch vũ sơ thu
Đạm nhật xuyên vân thuý ái phù
Dương liễu bất già xuân sắc đoạn
Nhất chi hồng hạnh xuất tường đầu
                                                    Lục Du

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top