Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Câu đối: Quảng sở...

Đăng lúc  22:27  |  Thư Mục  Câu Đối廣所見善所聞格物致知於後學
東泰山北華嶽立身壯志在先憂

Quảng sở kiến thiện sở văn, cách vật trí tri ư hậu học
Đông Thái sơn bắc Hoa nhạc, lập thân tráng chí tại tiên ưu
                                          Huỳnh Chương Hưng

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top